தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்

JR 2023 : இணையவழி விண்ணப்பத்தினை 01.06.2023 அன்று 11 மணி முதல் 30.06.2023 அன்று 23.59 மணி வரை சமர்ப்பிக்கலாம்

chairman

திருமதி. சீமா அக்ரவால், இ.கா.ப.
காவல் துறை இயக்குநர்/தலைவர்

தமிழ்நாடு சீருடைப்பணியாளர் தேர்வு வாரியம்.
தலைவரின் செய்திகள்
இரண்டாம் நிலை காவலர்கள், இரண்டாம் நிலை சிறைக் காவலர்கள் மற்றும் தீயணைப்பாளர்களுக்கான பொதுத் தேர்வு -2023

 தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்